Page 9 - BlackSea
P. 9

Hayvan

                        sevgisini

                        okulda

                        öğreniyorlar


                        Trabzon’da öğrenciler,
      Yavru ayıyı            Ortahisar İlçe Gıda Tarım ve   Balık sezonu
                        Hayvancılık Müdürlüğü ve
      bal ile              İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce  sona erdi...
                        yürütülen “Civcivler Buluşuyor”
      beslediler             projesi kapsamında okulda
                        yetiştirdikleri civcivler     Trabzon’da balık avı sezonunun
                        sayesinde hayvan sevgisini    sona ermesiyle birlikte fiyatlar
      Artvin ve Rize’de, ormanlık    öğreniyor. “Civcivler Buluşuyor”  da yükseldi.
      alanda annelerini kaybeden     projesi kapsamında Trabzon’da   Hava sıcaklıklarının mevsim
      ve vatandaşlarca bulunan      pilot okul seçilen Bedri Rahmi  normallerinin üzerinde
      3 yavru ayı, Bursa’nın       Eyüpoğlu İlk ve Ortaokulunda   seyretmesi ile balık sürülerinin,
      Karacabey ilçesindeki Celal    yetiştirilen civcivler,      Türkiye karasularına göre
      Acar Yaban Hayatı Kurtarma     öğrencilerin maskotu haline    daha soğuk olan Rusya ve
      ve Rehabilitasyon Merkezi’nde   geldi. Okula getirilen 25 civcivin  Gürcistan sahillerine yönelmesi
      koruma altına alındı.       bakımı görevliler tarafından   ve beraberinde fiyatların da
      “Aydın” ve “Lesi” ile Rize’de   yapılıyor.            tırmanışa geçmesiyle en kısır
      bulunan “Tolga” isimli yavru                     balık avı sezonu yaşanan
      ayılar kendileri için hazırlanan                   Karadeniz’de balık avı yasağı
      özel bölüme alınarak bakımları                    sürüyor. Tezgahlarda kültür
      sağlanıyor. Yavru ayılar, bal, süt                  balıklarının yanı sıra olta ile az
      ve kefirden oluşan karışımla                     miktarda avlanan yerli istavrit
      bakıcıları tarafından biberonla                   ve mezgit balığının fiyatlarının
      besleniyor.                             yüksek olduğu gözlendi.       لسعلاب ةببدلا ءارج اوذغ    تاناويلحا بح نوملعتي       كمسلا  ديص  مسوم  ءاهتنإ
                               ةسردلما يف


      ةثلاث ىلع ينفترأ و هزير يتنيدم يف نونطاولما رثع  « عورشم شماه ىلع و نوزبارط يف بلاطلا  تدهش نوزبارط يف كمسلا ديص مسوم ءاهتناب
      يف اهعاديإ تم و ةباغلا يف اهمأ تدقف ةيرب ببد ءارج  ءاذغلا ةيريدم لبق نم ذفنلما « يقتلت ناصيصلا  احضاو اعافترإ راعسلأا .
      يف ةيربلا ةايلحا ةيامح و ليهأتلل راجأ للاج زكرم  و راصح اتروأ ةقطنم يف تانويلحا ةيبرت و ةعارزلاو  ةرارلحا تاجرد عافترا رارمتسا عم و كامسلأا بارسأ
            اصروب ةنيدبم يباجاراك ةقطنم . تاناويلحا بح نوملعتي ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم ينب  و ايسور لحاوس وحن تهجوت لصفلا ةداع قوف
      بدلا ورج عم « يسيل « و « نديأ « ب ةيانعلا متي  ةسردلما يف اهوبر يتلا ناصيصلا لضفب. امم ايكرت لحاوسب ةنراقم اهترارح ةلدتعلما ايجروج
      دعب هزير يف هيلع روثعلا تم يذلا « اغلوت « وعدلما  « عورشم شماه ىلع اهتيبرت متي يتلا ناصيصلا  تشاع نأ دعب لكشب كامسلاا راعسأ عافترإ ببس
          مهل هريضتح تم صاخ مسق يف مهعضو . يردب ةيدادعإ و ةيئادتبإ يف « يقتلت ناصيصلا  دق ميقع كامسأ ديص مسوم دوسلأا رحبلا ةقطنم
      نوكم طيلخب ينبرلما ةطساوب بدلا ءارج ةيذغت متي  بلاج ىلإ تلوتح نوزبارط يف ولغوأ بويأ يمحر  كامسلأا ديص رظلح ةيكرتلا ةموكلحا عفدي .
       ةعاضرلا قيرط نع ريفكلا و بيللحا و لسعلا نم .  بلاطلل ةبسنلاب ظحلل.  كاشكلأا يف ةيبعشلا كامسلأا راعسأ عافترإ دصر تم و
                       ةيانعلا متي ةسردملل اهبلج تم يتلا 25 لا ناصيصلا  و ترافتسا يللمحا كمسلا و اتلولأا كامسأ بناجب
                             ينصتخم ينيبرم لبق نم اهب . ةليلق ةيمكب هديص تم يذلا ضيبلأا كمسلا .

                                            MAYIS - HAZİRAN 2018 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14